FDND Partners in Education

Samenwerken

Echte opdrachten voor echte opdrachtgevers

Studenten werken bij FDND aan echte opdrachten voor echte opdrachtgevers. Dit doen ze in een studiomodel aan de hand van een agile organisatiemodel en agile ontwikkelmethodes onder begeleiding van docenten/coaches én experts uit het vakgebied. Een rijke, praktijke gerichte leeromgeving, waarin de studenten worden voorbereid op het werken als Frontender.

Convenanten

We sluiten convenanten af met meerdere partijen in het bedrijfsleven. In een convenant wordt wederzijds de intentie tot intensieve samenwerking voor een periode van twee jaar, de nominale lengte van de opleiding, vastgelegd. Met het aangaan van een convenant wordt een bedrijf partner in education

Onze partners

Projectpartners

Onze studenten werken aan echte betekenisvolle opdrachten voor onze projectpartners. Deze opdrachten bestaan uit verschillende beroepstaken. De beroepstaken vertalen we naar leertaken en maken ze daarmee geschikt voor het curriculum. Studenten kiezen aan welke leertaken ze werken en met welke opdrachtgever ze dus gaan samenwerken. Zoals in het convenant is aangegeven zijn de projectpartners betrokken bij het onderwijs. In de rol van product owner werken ze mee aan kickoffs en geven feedback op het werk van studenten.

Onze projectpartners

 • OBA
 • Gemeente Amsterdam
 • GoodGoodNotBad
 • Scroll Book

Partners uit het werkveld

Met partners uit het werkveld werken we samen aan de ontwikkeling en uitvoering van het curriculum. Experts verzorgen bij FDND gastcolleges, talks en/of nemen de rol aan van co-teachers naast docenten. Daarnaast begeleiden de bedrijven studenten op locatie in de vorm van (mini) stages. In een convenant committeren de partners zich aan deze bijdragen aan het onderwijs. Op onze beurt committeren wij ons aan de bedrijven door een context te bieden waar de bedrijven en studenten op een betekenisvolle wijze leren kennen.

Talks en workshops

Om studenten uit te rusten met de kennis en vaardigheid om leertaken te volbrengen bieden experts uit het werkveld talks aan met ondersteunende informatie, en worden workshops georganiseerd voor de behandeling van terugkerende taakaspecten.

Co-teaching

Experts zijn als co-teacher, naast de de docent, voor de duur van een semester, nauw betrokken bij het lesgeven. Ze geven instructie, feedback, doen mee aan de daily standup, code reviews en zijn betrokken bij de assessments. De ervaring bij CMD Amsterdam met deze werkwijze leert dat deze inzet van experts veel voordelen biedt; Studenten leren in het dagelijks onderwijs van experts uit het vakgebied. studenten en experts leren elkaar goed kennen, wat kan helpen bij het aangaan van een stage en / of aanstelling. Experts uit het vakgebied kunnen een andere invulling geven aan hun dagelijkse werkzaamheden geven, en daarmee hun werk gevarieerder en leuker maken. Docenten blijven door de inzet van de experts beter op de hoogte van ontwikkeling in het vakgebied.

Stages

Bedrijven bieden ruimte aan onze studenten om stage te lopen. Dat kan bijvoorbeeld tijdens het laatste semester waar ruimte is voor studenten om zelf invulling te geven aan wat zij willen gaan leren, dat kan bijvoorbeeld in de vorm van een stage als Frontender bij een internetbureau.

Onze werkveldpartners

 • De Voorhoede
 • Q42
 • Grrr
 • Jungle Minds
 • DEPT
 • ICATT
 • Superhero Cheesecake
 • Driebit
 • Funda

Werkwijze

De opleiding is verdeeld in sprints van drie weken. Elke sprint heeft een thema waarin bijbehorende opdrachten worden aangeboden. Samen met de opdrachtgever bepalen we in een aantal sessies in welke sprint een opdracht goed past. Wij vertalen dan de opdracht naar een leertaak waar een student aan kan gaan werken. Tijdens de betreffende sprint is de opdrachtgever actief betrokken als product owner en geeft vanuit die rol feedback op het geleverde werk.